torsdag 11. juni 2015

Økonomien i St. Olav domkirke og St. Olav menighet

Vi jobber med å bli bedre på å synliggjøre menighetens og domkirkens økonomi, slik at alle skal
kunne vite hvor mye penger som kommer inn, og hva pengene brukes til. Etter å ha spurt menighetsrådet, har vi bestemt å gjøre dette en gang i kvartalet i søndagsbladet, så det følgende er en presentasjon av hovedtrekkene i økonomien for første kvartal.

For å forstå økonomien må man vite at St. Olav menighet og St. Olav domkirke er to forskjellige enheter med to adskilte økonomier. Menigheten har ansvar for det pastorale livet, og domkirken sørger for at vi har to verdige og vakre kirker for menighetens og bispedømmets
gudstjenesteliv.

Alle kollekter i St. Olav og St. Joseph tilfaller domkirken, og menigheten får overført årlig kr
200.000 til det pastorale arbeidet. Det er ca. 10% av det som kommer inn i kollekt. Men i realiteten
nyter menigheten godt av hele kollekten fordi alle pengene går til driften av kirkebygningene.
Alle utgifter til vedlikehold, vask, og nødvendig utstyr til liturgien, dekkes av domkirken. Derfor kunne vi i fjor pusse opp St. Joseph kirke for kr 1,7 millioner, og hår nå kunnet pusse opp St. Olav for inntil kr 1,9 millioner uten åt dette hår på virket menighetens økonomi direkte.

Domkirkens inntekter
Inntektene i domkirken er utelukkende kollekter og gaver. Totalt kom det inn kr 694.313 i første
kvartal. Nedenfor er en tabell som viser hvor mye som har kommet inn i kollekt fordelt på de faste
messene som feires.

Hva bruker domkirken penger på?
Det meste av kollekten går til å lønne våre flotte medarbeidere som holder kirken ren, sørger for at det finnes klær og utstyr til liturgien. I første kvartal brukte vi kr 231.826 på lønn.
Før varmeanlegget gikk i stykker rett før påske rakk vi også å bruke kr 26.004 på varme og lys.
Kr 17.360 har gått til nødvendig vedlikehold før oppussingen kunne starte, og kr 69.969 til forsikring. Det koster også å feire liturgi. I første kvartal ble det brukt ca kr 140.000 på ting som lys, røkelse, vin, hostier, blomster, klær, vedlikehold av orglene mm. Totalt er driftskostnådene på kr 663.806.

Menighetens inntekter
Menighetens største inntektskilde er den kommunale støtten som utbetales etter antall registrerte
katolikker. Hittil i å r hår vi fått kr 3.406.859. Den nest største inntektskilden er de faste bidragene
vi får via avtalegiro. Takket være de 160 personene som nå regelmessig støtter menigheten på denne måten, har vi nå hodet over vannet økonomisk! For første kvartal kom det inn kr 157.665. Kirkekaffen er også veldig viktig for menighetens økonomi. I årets første tre måneder kom det inn kr 61.048. I gaver knyttet til kurs og lignende hår det kommet inn kr 19.000. Vi har også fått en rekke andre større eller mindre gaver fra folk som bare ønsker å gi en gave. Ved dåp, bryllup og ekteskap er det også mange som gir en gave. I årets første kvartal kom det inn kr 6305. Totalt har det kommet inn kr 3.614.538 i årets første kvartal.

Hva bruker menigheten penger på?
Også for menigheten er det lønn vi bruker mest penger på . I en stor menighet med mye liv er det mye som må gjøres. I tillegg til prestene, som lønnes av bispedømmet, har vi 7 ansatte i ulike stillingsbrøker, totalt 4,25 årsverk. I første kvartal kostet dette oss kr 569.819. Lokalene som vi er så heldige å ha driftes stort sett av kirkekaffepengene. I første kvartal brukte vi kr 48.876 på strøm og renhold. Så har vi brukt kr 24.810 til utstyr på kontoret, og bilene våre har kostet oss kr 38.347. På katekesen hår vi brukt kr 48.242. Totalt hår vi brukt kr 781. 354 på driften i første kvartal. Det betyr at vi i skrivende stund har penger i banken, men vi har flere større utgifter i vente. De største inntektene er ved årets begynnelse. I fjor måtte vi låne ca. 250.000 mot årets slutt for å betale lønn og andre regninger. Det håper jeg vi slipper i år. Følg med, fortsettelse følger!

I årets første kvartal har dette kommet inn i kollekt:
Fredag kl. 18.00 (tagalog) Kr 23755
Lørdag kl. 18.00 (norsk) Kr 14142
Lørdag kl. 19 (polsk) Kr 7520
08.00 (polsk) Kr 30968
09.30 (norsk) Kr 15079
09.30 (engelsk) Kr 53546
11.00 (norsk) Kr 69732
11.00 (kroatisk) Kr 16040
12.30 (spansk) Kr 26723
13.00 (vietnamesisk) 2 messer i mnd Kr 27923
13.00 (familiemesse) 1 messe i mnd Kr 5080
14.30 (polsk) Kr 32148
16.00 (polsk) Kr 23879
16.00 (fransk) Kr 9870
18.00 (engelsk) i St. Olav Kr 69120
18.00 (engelsk) i St. Joseph Kr 33089
19.30 (norsk) Kr 24575
14.30 (ukrainsk) 1 messe i mnd Kr 4499
14.40 (litauisk) 2 messer i mnd Kr 11088
Totalt fra alle messer: Kr 498776