fredag 20. februar 2009

Guds skaperverk – vårt ansvar


Med fastetidens begynnelse askeonsdag følger Caritas’ fasteaksjon.
Vi har for fasteaksjonen 2008 valgt temaet ”Guds skaperverk – vårt ansvar”. Når klimaforandringene rammer de fattigste og hjelpeløse hardest er ikke ivaretakelsen av miljøet lenger bare miljøorganisasjonenes mandat. Spesielt ikke når vi vet at det er de industrialiserte land og den velstående delen av verdens befolkning som er årsaken. Da ligger dette også i Caritas’ virkeområde, som er sosial rettferdighet.

Det som kan defineres som vårt økologiske ansvar er integrert i katolsk sosiallære. Det tar utgangspunkt i en sakramental betraktning av universet som definerer mennesket som ansvarlig for jordens skjebne. Det må rå en konsekvent respekt for menneskelig liv som naturlig nok må utvides til hele skapelsen. Vi må erkjenne og akseptere den etiske betydningen av en global gjensidig avhengighet og det felles beste. Det mangler en nødvendig solidaritetsetikk som fremmer et samarbeid og en rettferdig fordeling i verdenssamfunnet. Videre mangler det en forståelse for hensikten med de skapte ting. Jordens ressurser er til for alle og skal brukes deretter. De fattige må gis forrang. Vi trenger en forståelse av og respekt for miljøet som leder oss i en retning som respekterer den menneskelige verdighet og grensene for materiell vekst.

Zambia
Biobrensel har fått en positiv klang i manges ører fordi det kan erstatte ikke-fornybar energi. Biobrensel omfatter all fornybar energi som kommer fra planteriket. Mer populært er biodrivstoff fordi det kan erstatte oljeprodukter, blant annet som drivstoff i biler. Utfordringen er at produksjon av slikt drivstoff krever store landarealer som er utmerket for matvareproduksjon. Den globale prisøkningen på mat skyldes delvis nettopp dette. I Zambia holder man øye med internasjonale selskaper som ønsker å starte slik produksjon. I den lille landsbyen Kopa kjøpte et selskap opp store mengder land av lokale høvdinger. Folk ble fordrevet fra sine hjem og landområder, før den nystartede Caritas-gruppen tok affære sammen med Caritas i bispedømmet og på nasjonalt nivå. Gjennom dette arbeidet fikk man avtaler som sikret at folk kunne bli i sine hjem og dyrke sin jord som tidligere.

Brasil
I Brasil hjelper Caritas lokale familier med å takle de nye mønstrene i tørke og flom som følge av klimaendringene. Landbruket må tilpasses bedre, en må bygge nye vanningssystemer og lokalsamfunnene må organisere seg bedre. Dette er i et halvtørt område i nordøstlige Brasil, og prosjektet er nødssituasjonsforebyggende på den måten at det skal dempe konsekvensene av klimaendringene.

Bangladesh
I Bangladesh planlegger Caritas Norge å støtte et prosjekt som skal sørge for en samfunnsbasert katastrofeberedskapsplan. Dette betyr at befolkningen må opplæres innen kapasitetsbygging og organisering på lokale nivå, slik at de som bor der er forberedt på naturkatastrofer. Blant annet må de lære seg hvordan de raskt kan tørke områder etter flom.

Fastetiden innledes med askeonsdag 25. februar. Dette er en tid for omvendelse og omtanke for andre. Støtt Caritas’ arbeid for de fattigste, og for miljø og bærekraftig utvikling.

Peter Kristvik Risholm, Caritas Norge