onsdag 7. januar 2009

Pavens bønneintensjoner for januar 2009

At familien stadig mer må bli et sted for nestekjærlighet,
personlig vekst og trosformidling.

At de forskjellige kristne trossamfunn
i forkynnelsen av det glade budskap må strebe etter full enhet
mellom alle kristne,
og at de i en verden som trenger ny-evangelisering,
må avlegge et mer troverdig vitnesbyrd.