torsdag 20. april 2017

Konsultasjon om kommunikasjon

Konsultasjon om bedret kommunikasjon med polsktalende katolikker – åpen 
Når: Onsdag 26. april fra kl. 19.00-21.00
Hvor: Menighetssalen i St Olav menighet, Akersveien
Møtet finner sted på polsk og norsk med oversettelse begge veier.
Te og kaffe serveres. Ingen påmelding.
En oppsummering fra møtet vil offentligjøres
på norsk og polsk.

Nettbasert undersøkelse på polsk 
Vi inviterer alle polsktalende katolikker til å delta i denne anonyme spørreundersøkelsen om ønsker og behov for ulike typer informasjon fra Kirken i Norge på polsk.
Svar her: http://katolik.no/


Vi ber alle om å bidra til å spre denne lenken via sosiale medier og ellers, og oppfordre til at flest mulig bruker noen minutter til å svare på spørsmålene. Svarene vil være viktige for at Kirken bedre kan forstå hvilke ulike behov og ønsker om informasjon som finnes blant polsktalende katolikker, og bruke denne kunnskapen i det videre arbeidet.

Konsultasjon med polsktalende prester og biskop Bernt I. Eidsvig. 
Arbeidsgruppen vil ha et eget møte med alle polsktalende prester som ønsker og har anledning til å møte. For dem som er forhindret fra å komme, vil vi be om innspill per telefon eller epost. Deres erfaringer – uavhengig av om dere har vært i Norge i 1 år eller 20 år – er åpenbart avgjørende innsikter. Separat invitasjon til møtet sendes ut.

Nettbasert kommunikasjon med polsktalende katolikker: 
Vi er spesielt interessert i å høre om erfaringer med nettsider, blogger, Facebook-grupper, o.l. – hva som fungerer, til hvilke formål, og hvilke erfaringer som kan være gode å dele med flere for gjenbruk.

Skriftlige innspill kan sendes til arbeidsgruppen på polsk eller norsk – så snart som mulig – men senest innen 31. mai 2017. Sendes til Kathrine Låver kathrine.laver@katolsk.no og Karol Michalczuk karol.michalczuk@katolsk.no. Om ønskelig med kopi til gruppens leder, Marta Bivand Erdal marta.bivand.erdal@katolsk.no (som også snakker polsk).

Hvis ønskelig er det også mulig å kontakte enkeltmedlemmer av arbeidsgruppen per telefon, og videreformidle sine innspill på denne måten. Også dette innen 31. mai, og gjerne så snart som mulig. Karol Michalczuk er den som vil være lettest å nå – han snakker både polsk og norsk – tlf. 23 21 95 39.

Arbeidsgruppe 
Bispedømmet har våren 2017 nedsatt en arbeidsgruppe som ser på hvordan kommunikasjonen i Kirken i Norge med polsktalende katolikker kan bedres. Arbeidsgruppen ønsker velkommen deres innspill – se under for hvordan. Dette er et omfattende spørsmål, og gruppen vil se på ulike sider av utfordringen, men mandatet har fokus på å foreslå noen kortsiktige tiltak, og peke på konkrete utfordringer som må arbeides med videre. Det bispedømmet selv kan gjøre gjennom sin kommunikasjonsavdeling - for eksempel med tilgjengelig, samlet, informasjon på polsk på nett - er én side ved dette.

Samtidig er overordnede spørsmål om kommunikasjon i Kirken, bispedømmet-prestene-menighetene; prester-prester; prester-legfolk; og ikke minst også legfolk i mellom et nødvendig bakteppe, der det åpenbart er ulike syn på hva som er de største utfordringene, også med tanke på kommunikasjon med polsktalende katolikker. Det er selvsagt mange forhold som ikke er unike for polsktalende katolikker, og arbeidsgruppens innspill vil også være relevante for bispedømmets videreutvikling av kommunikasjonsarbeidet generelt i Kirken, håper vi.

Et viktig ledd i vårt arbeid er en kartlegging og dokumentasjon av hva som er status og konkrete utfordringer i dag – fordi en felles forståelse av dagens situasjon er en forutsetning for å bedre den. Arbeidsgruppen avslutter sitt arbeid i juni 2017 og overleverer da sine anbefalinger til bispedømmet.

For å få et så godt som mulig fundament i arbeidet ønsker gruppen velkommen innspill, både på de sentrale utfordringer og mulige konkrete løsninger og forslag, med tanke på målet om å bedre kommunikasjonen i Kirken – i alle dens ledd – med polsktalende katolikker i Norge, som selv jo også er del av denne Kirken.