mandag 21. november 2016

Vil du bli diakon?

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg ønsker at tjenesten som diakon styrkes i vår lokalkirke. Diakonembetet har sin opprinnelse i oldkirken og dens omsorg for de fattige og nødlidende i menigheten (jfr. ApG 6,1-6).

Senere ble denne tjenesten kun betraktet som et trinn på veien til prestevielsen, men Det annet Vatikankonsil gjeninnførte diakonatet som et permanent embete, åpent for gifte menn. Den permanente diakonen er del av bispedømmets geistlighet. Som Den hellige Stefan er diakonen kalt til å tjene Kirken som biskopens og prestenes medhjelper i samsvar med sine anlegg og evner. Gjennom ordinasjonens sakrament utrustes han med Helligånden til å tjene Guds folk i liturgien, i forkynnelsen av det glade budskap, og i tjeneste for mennesker med behov for særlig omsorg.

Kommisjonen for det permanente diakonat
i Oslo katolske bispedømme.
Har du spørsmål, kan du enten kontakte Sr Else-Britt Nilsen eller diakon Henrik von Achen, St. Paul kirke, Nygårdsgaten 3, 5015 Bergen,
Tlf: 55 21 59 50 / 55 16 27 38; Henrik.Achen@katolsk.no