torsdag 1. november 2012

"Jeg var katolsk, og ble kristen da jeg kom til Norge."

Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) har utgitt en raport om kristne migrantmenigheter, og St. Olav menighet er med i denne studien.

Temaet for KIFO-rapporten er kristne migrantmenigheter og deres betydning for dem som deltar der. forside rapportRapporten er skrevet av Ronald M Synnes på oppdrag fra KIFO.
Målet med arbeidet har vært å skaffe ny kunnskap om et til nå lite utforsket område. Rapporten er basert på en kvalitativ undersøkelse av fem kristne migrantmenigheter i Oslo og ser nærmere på menighetenes organisering, profil, medlemssammensetning, møter og aktiviteter. Studien tar også for seg de enkelte menighetenes sosiale engasjement.
Undersøkelsen er en kvalitativ studie basert på et utvalg av fem kristne migrantmenigheter i Oslo. I forbindelse med studien ble både pastorer/prester, mellomledere og deltakere i et utvalg kristne migrantmenigheter intervjuet, i tillegg til at det ble gjennomført deltakende observasjon på gudstjenester i løpet av en to måneders periode høsten 2011.
Spørsmålene som stilles er:
  • Hvilken organisasjonsmodell blir benyttet i menighetene, og hva ligger til grunn for en slik organisering?
  • Hvem er lederne i menighetene, ut fra kjønn og etnisitet?
  • Hvem er deltakerne i menighetene, ut fra blant annet sosioøkonomisk status og etnisitet?
  • Hvilken betydning har språk, kultur og etnisitet for menighetene, og danner disse faktorene samhold og/eller konflikter?
  • Hvilken betydning forteller medlemmene at menigheten har for dem?
  • Hvilken hjelp gir menighetene til sine medlemmer og deltakere, og da spesielt nye migranter?
  • Engasjerer menighetene seg i samfunnsspørsmål?

Det står mye om St. Olav menighet i rapporten. Den kan lastes ned / leses på nett her. (pdf-fil) Rapporten er på 94 sider, så hvis du vil ha et raskt overblikk, kan du søke på St. Olav i søkefeltet. Man kan også bestille papirversjon fra KIFO.