lørdag 25. oktober 2008

Et kall for lekfolk

Legdominikanerne er katolske kristne som inspirert av St. Dominikus og Sta. Katarina, lever etter en egen ordensregel.
De er en gren av Dominikanerordenen og deler dens apostolat: forkynnelse av evangeliet til menneskers frelse. I verden finnes det ca. 140 000 legdominikanere, i Norden ca. 60, og i Norge er det 12.

De kjennetegnes ved en egen spiritualitet og ved sitt liv i tjeneste for Gud og nesten i Kirken. De har del i Ordenens apostoliske sendelse ved bønn, studier og forkynnelse utfra deres betingelser som legfolk. De danner fraterniteter (fellesskap) og utgjør sammen med Dominikaner-ordenens øvrige grener en eneste familie. I Oslo finnes en fraternitet som har eksistert siden 1991.

De er lydhøre for det som Kirken til enhver tid legger vekt på, og er på vakt overfor alle former for lidelse, i forsvar for frihet, rettferd og fred.
De vet at apostolisk virksomhet springer ut av kontemplasjon og bønn. De deltar aktivit i Kirkens liv og er alltid rede til å samarbeide med de øvrige ordensgrenene og med andre apostoliske grupper.

For å vokse i sitt kall søker de først og fremst til følgende kilder:
  • skriften
  • messen og andre liturgiske feiringer
  • skriftemål
  • tidebønnene
  • privat bønn, meditasjon, rosenkrans
  • refleksjon over samtidens problemer i lys av troen
  • Maria-hengivenhet
  • åndelig fellesskap
Vil du vite mer om legdominikanerne, skriv til legdominikanerne@katolsk.no

Ordenen har også hjemmeside: www.op.org
Og leg-grenen finner du her.